Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Αυτοί οι όροι διέπουν την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα  www.atradius.com και τη χρήση της ιστοσελίδας www.atradius.com ή οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες της Atradius (κάθε μία από κοινού και ατομικά εφεξής θα αναφέρεται ως η ΄΄Ιστοσελίδα΄΄)

 

Στην περίπτωση που συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες γίνονται διαθέσιμα για εσάς διαμέσου της Ιστοσελίδας, μπορεί να ισχύσουν πρόσθετοι όροι.

Αποδοχή

Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με αυτούς τους κανόνες και τους όρους χρήσης. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας συμφωνείτε στο ότι είστε δεσμευμένοι νομικά με τους όρους αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.
 

Κυριότητα

Αυτή η Ιστοσελίδα είναι αντικείμενο ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και λειτουργίας της Atradius N.V. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και θυγατρικών εταιρειών αυτής (εφεξής: από κοινού και χωριστά θα αναφέρονται ως η "Atradius").
 

Τόπος λειτουργίας

Η Atradius ελέγχει, διαχειρίζεται και διατηρεί αυτή την Ιστοσελίδα από τις Κάτω Χώρες και σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Ιστοσελίδες της Atradius που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες/δικαιοδοσίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν λόγω δικαιοδοσιών. Δεν δίνεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη χρήση σε άλλες δικαιοδοσίες.
 

Μεταβολές

Η Atradius δύναται να μεταβάλει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα αναρτηθούν κάτω από τη «Νομική Ειδοποίηση/Ανακοίνωση». Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς με τις όποιες αλλαγές έχουν δημοσιευτεί, θα αποτελέσουν τη συμφωνία σας με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και με όλες τις αλλαγές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε τους όρους αυτούς και τις προϋποθέσεις χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε ότι είστε ενήμεροι για τους τελευταίους όρους και προϋποθέσεις.


Ακρίβεια

Η Atradius θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες διατίθενται για γενική καθοδήγηση μόνο σε ζητήματα ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή και ο αντίκτυπος αυτών των πληροφοριών μπορεί να ποικίλει ευρέως με βάση τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα- αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβαλλόμενη φύση των νόμων, κανόνων και ρυθμίσεων, καθώς και τους ενυπάρχοντες κινδύνους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν».

Είναι δική σας ευθύνη να εκτιμήσετε την ακρίβεια, την επάρκεια και τη χρησιμότητα οποιωνδήποτε απόψεων, συμβουλών, υπηρεσιών ή άλλων παρεχόμενων πληροφοριών. Εξυπακούεται ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε σελίδα που έχει συσταθεί από ένα φορέα της Atradius, διανέμονται με την προϋπόθεση ότι γίνεται αντιληπτό πως οι συγγραφείς, εκδότες και διανομείς δεν προσφέρουν νομικές, λογιστικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις για συγκεκριμένα γεγονότα ή θέματα και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε σχέση με τη χρήση τους. Θα πρέπει να απευθύνεστε στους δικούς σας συμβούλους αναφορικά με την προσωπική σας κατάσταση.


Διαθεσιμότητα

Ενώ η Atradius λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα των Ιστοσελίδων της, δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα και δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες λόγω της μη διαθεσιμότητας της (/των) Ιστοσελίδας(/ων).
 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σχεδιαστικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων επί της βάσης δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, λογότυπα, ήχους, λογισμικό και άλλα υλικά στην παρούσα Ιστοσελίδα) ανήκουν στην Atradius ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη τους.

Δικαιούσθε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να αντιγράφετε, να ΄κατεβάζετε΄, να αναδημοσιεύετε, να διανέμετε, να τροποποιείτε, να αναρτάτε, να εκμεταλλεύεστε, να μεταδίδετε ή να αναπαράγετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα σε κάθε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ηλεκτρονικών και μη, φωτοτυπιών ή ηχογραφήσεων, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά, δίχως την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της Atradius ή του αντίστοιχου ιδιοκτήτη. Συμφωνείτε ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ή παρέχεται από την Atradius στην παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να εκτυπωθούν και/ή να μεταφορτωθούν μόνο για τη δική σας προσωπική χρήση αλλά όχι να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ή να διανεμηθούν στο εμπόριο.
 

Πολιτική Κωδικού Πρόσβασης

Η χρήση συγκεκριμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας απαιτεί σύνδεση σε λεπτομέρειες, να υπάρχει όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας της σύνδεσής σας και για τη διατήρηση της συσκευής σας σε ασφάλεια, έτσι ώστε να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Ειδικότερα, θα πρέπει να κρατήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν χρησιμοποιώντας τη σύνδεσή σας. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα την Atradius εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε απώλεια ή κλοπή του κωδικού πρόσβασής σας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας. Η Atradius διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αλλάξει έναν κωδικό ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

 

Ασφάλεια

Η Atradius λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που εισάγετε ή αποστέλλετε στην Atradius σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας ασφαλείς υπηρεσίες και τεχνολογία κρυπτογράφησης, όπου η Atradius κρίνει σκόπιμο, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, γνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου (εκτός αν έχει γίνει κρυπτογραφημένα) δεν είναι ασφαλής και η Atradius δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα δεν είναι λανθασμένη, έχει σφάλμα ή ιό. Θα πρέπει να λαμβάνετε εύλογες προφυλάξεις, όπως τη χρήση ενημερωμένων μέχρι σήμερα λογισμικών antivirus για να προστατεύετε τη συσκευή σας. Η Atradius δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της βλάβης ή της απώλειας της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σας. Η Atradius αποποιείται κάθε ευθύνη για τη μόλυνση ή τη ζημία που τυχόν προκαλείται από ιούς ή μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης.

 

Ιδιωτική ζωή

Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Atradius. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Atradius προκειμένου να δείτε μια περίληψη συλλογής προσωπικών δεδομένων και  χρήσης της, σε ποιους την αποκαλύπτουμε καθώς και τα δικαιώματά σας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Atradius, όπως περιγράφεται σε αυτήν.

Η Atradius έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί κάθε διαβίβαση που γίνεται μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων και/ή φόρουμ ή ομάδων ανταλλαγής ειδήσεων.
 

Υποβολή πληροφοριών για δημοσίευση

Όταν υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό στην Atradius για δημοσίευση στην Ιστοσελίδα κάνοντας την ως άνω πράξη, γνωρίζετε ότι η Atradius μπορεί να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει ή να δημιουργήσει παράγωγο έργο από αυτό το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή. Εγγυάσθε ότι το υλικό είναι κατάλληλο για δημοσίευση και συμφωνείτε να αποζημιώνετε την Atradius σε περίπτωση που κάποιο τρίτο μέρος κινηθεί εναντίον της σε σχέση με το υλικό που υποβάλλετε. Εγγυάσθε ότι πιστεύετε πως η Atradius δύναται να δημοσιεύσει το υλικό που υποβάλλετε και/ή να κάνει χρήση αυτού ή κάθε έννοιας που περιγράφεται σε αυτό, στα προϊόντα ή της υπηρεσίες της Atradius, χωρίς ευθύνη, και συμφωνείτε να μην αναλάβετε δράση κατά της Atradius σε σχέση με αυτό. Η Atradius δεν ελέγχει ούτε επαληθεύει ή εξακριβώνει τις εν λόγω πληροφορίες. Συμφωνείτε ότι η Atradius έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι κάθε υλικό που έχετε δημοσιεύσει ή ανεβάσει στην Ιστοσελίδα αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα.
 

Διάταξη κατά της Ηλεκτρονικής Πειρατείας (Anti-Hacking)

Συμφωνείτε ρητά να μην:

i)    χρησιμοποιείτε ή να μην προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε "deep-link", "scraper", "robot", "bot", "spider", "data-mining", "computer code",, ή οποιαδήποτε άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, πρόγραμμα, εργαλείο, αλγόριθμο, διαδικασία, ή μεθοδολογία ή χειροκίνητη διαδικασία που έχει παρόμοιες διαδικασίες, ή τη λειτουργικότητα, στην πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας, οποιωνδήποτε δεδομένων ή περιεχομένου που υπάρχει ή είναι προσβάσιμο μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου χωρίς προγενέστερη έκφραση έγγραφης συναίνεσης της Atradius,
ii)    αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε υλικά ή πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα που δεν έχουν σκόπιμα διατεθεί στο κοινό, είτε με δημόσια εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα ή μέσω της προσβασιμότητάς τους από μια ορατή σύνδεση στην Ιστοσελίδα,
iii)    παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε επιγραφές ένταξης ρομπότ σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή με οποιονδήποτε τρόπο να μην παρακάμπτετε οποιοδήποτε άλλο μέτρο που χρησιμοποιείται για να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στο περιεχόμενό της,
iv)    παραβιάζετε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας ή να μην προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στα δεδομένα, στα υλικά, στις πληροφορίες, στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Atradius, μέσω hacking, αλίευσης κωδικού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου,
v)    παρεμβαίνετε ή να μην προσπαθήσετε να παρέμβετε στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που διεξάγονται σε ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα, το περιεχόμενο ή άλλες πληροφορίες, πριν από το χρόνο που πρόκειται να είναι διαθέσιμο στο κοινό
vi)    κάνετε ή να μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια που, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Atradius, επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο ή βάρος στην Ιστοσελίδα ή την υποδομή της Atradius.

 

Αποποίηση, καμία εγγύηση και αποκλεισμός της ευθύνης

Η Atradius αποποιείται οποιεσδήποτε εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά είτε σιωπηρά, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται ή παρέχονται μέσω της παρούσης Ιστοσελίδας και / ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που περιγράφεται ή προωθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων όσον αφορά την παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων που αφορούν τρίτους.
Η Atradius δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, ζημία ή έξοδα που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης Ιστοσελίδας ή από αυτή την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κάθε απώλειας κερδών, έμμεσων, τυχαίων ή αποθετικών ζημιών. Η Atradius, επιπλέον, δεν θα είναι υπεύθυνη για τα πρόσωπα, τις υλικές ζημιές ή ειδικά για την άμεση, έμμεση, τυχαία, συνεπαγόμενη, άμεση ή μεταγενέστερη ( χρηματική ) ζημία .
Ενώ η Atradius έχει καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση μιας Ιστοσελίδας δίχως ιούς, δεν θα φέρει καμιά ευθύνη για τα πρόσωπα, τις υλικές ζημιές ή την ειδικά άμεση, έμμεση, τυχαία, συνεπαγόμενη, άμεση ή μεταγενέστερη (χρηματική) ζημία που μπορεί να προκύψει από τη μετάδοση ή τη λήψη ιού από τον υπολογιστή. Η Atradius δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβη υλικού, απώλεια δεδομένων, αλλοίωση των δεδομένων ή διακοπή λειτουργίας .

 

Αποζημίωση και Ασφαλιστικά Μέτρα

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Atradius, τους δικαιοπάροχους και προμηθευτές της, το σύνολο των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και των θυγατρικών της και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, νόμιμους εκπροσώπους, τους πράκτορες, τους διαδόχους και εκδοχείς τους, από και ενάντια σε τυχόν ζημίες, υποχρεώσεις, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και των αμοιβών άλλων επαγγελματιών και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από τυχόν αξιώσεις τρίτων που βασίζονται ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε εκ μέρους σας παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

Συμφωνείτε ότι η αποζημίωση δεν μπορεί να αποτελεί επαρκή θεραπεία για την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων της χρήσης ή την παραβίαση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά μας και, συνεπώς, συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε ασφαλιστικά μέτρα, συγκεκριμένες επιδόσεις, και / ή εντολές να παραδοθούν τα έγγραφα .
 

Αυτοτέλεια

Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων διαπιστώνεται ότι είναι παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπολοίπων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση που είναι άκυρος ή ανεφάρμοστος, στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρείται στο μέτρο του δυνατού .

 

Ιστοσελίδες Τρίτων

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υπερσύνδεση ή άλλες συνδέσεις υπολογιστή για Ιστοσελίδες που λειτουργούν από πρόσωπα πλην της Atradius . Οι υπερσυνδέσεις αυτές παρέχονται για την αναφορά και την ευκολία σας μόνο, η ευθύνη για τη λειτουργία και το περιεχόμενο αυτών των Ιστοσελίδων βαρύνει αποκλειστικά τον οργανισμό που ελέγχει αυτήν την τοποθεσία, ο οποίος θα διέπεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης. Η Atradius δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα για τη χρήση των Ιστοσελίδων που ανήκουν σε τρίτα μέρη.

Μία υπερσύνδεση από αυτή την Ιστοσελίδα σε άλλη ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται, ούτε σημαίνει ότι η Atradius συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας ή του διαχειριστή ή τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, στην οποία έχετε σύνδεση, από την παρούσα Ιστοσελίδα. Η Atradius δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση του λογισμικού τρίτων στην Ιστοσελίδα και δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα για την ασφάλεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το εν λόγω λογισμικό.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Αποκτώντας πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι οι νόμοι των Κάτω Χωρών εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας ή των πληροφοριών που παρέχονται σε εσάς μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.  Συμφωνείτε επίσης στο να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία, σε πρώτο βαθμό, του Επαρχιακού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ, στις Κάτω Χώρες αναφορικά με τέτοια θέματα.