Εκθέσεις

Οι δημοσιεύσεις της Atradius παρέχουν πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση σε περισσότερες από 40 χώρες και τις προοπτικές εξέλιξης των μεγάλων βιομηχανιών

Φίλτρο…:

Featured Publication
Image of a fleet of cars

Any imposition of tariffs on car parts and vehicle imports would severely impact the US automotive industry, most probably leading to more insolvencies.


Αποδόσεις Κλάδου

  • ΗΠΑ
  • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές

Trading Briefs

Η αναφορά Credit-to-Cash, το Εγχειρίδιο Εξαγωγών και ο τριμηνιαίος Χάρτης Κινδύνου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τομείς που επηρεάζουν το εμπόριο.

Industry Performance Forecast

Μια συνοπτική γραφική παράσταση της επιχειρηματικής απόδοσης και της κατάστασης πιστωτικού κινδύνου των βασικών βιομηχανιών στις μεγάλες αγορές

Risk Map

Ένας παγκόσμιος χάρτης που παρουσιάζει τους πολιτικούς κινδύνους σε μεμονωμένες χώρες. Δημοσιεύεται ανά τρίμηνο από το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών της Atradius

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

Εκθέσεις σχετικά με την πολιτική σταθερότητα, τις οικονομικές επιδόσεις, τις προοπτικές που βασίζονται στην αύξηση του ΑΕΠ, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και τους δείκτες κατανάλωσης.

Οικονομική Έκθεση

Οικονομικές εξελίξεις και τάσεις αφερεγγυότητας στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από τον Επικεφαλής Οικονομολόγο μας.

Αποδόσεις Κλάδου

Εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις βασικών βιομηχανιών στις επιμέρους αγορές, με επίκεντρο τον πιστωτικό κίνδυνο, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τις οικονομικές συνθήκες.

Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς

Μια ετήσια ανασκόπηση των πρακτικών και της συμπεριφοράς των εταιρικών πληρωμών, όπως διαπιστώθηκαν για περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Debt Collection Handbook

Το διεθνές Εγχειρίδιο Είσπραξης Απαιτήσεων και η Ετήσια Παγκόσμια Επισκόπηση περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη συλλογή οφειλών εταιρειών.

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .