Πληροφορίες Προμηθευτή

Ο Όμιλος της Atradius παρέχει της υπηρεσίες του μέσω συνδεδεμένων εταιρειών σε διάφορες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες εταιρείες της Atradius, στις εν λόγω χώρες, παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας.

Η Atradius NV είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Atradius

Διεύθυνση:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 9111
Fax: +31 20 553 2811  
Email: customerservice.nl@atradius.com

Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Άμστερνταμ: 34196963
Α.Φ.Μ: 8126.11.378.B.01

Διοικητικό Συμβούλιο της Atradius N.V. και Atradius Ασφάλιση Πιστώσεων N.V.:
David Capdevila
Andreas Tesch
Chris van Lint
Dominique Charpentier
Claus Gramlich-Eicher
 

Εποπτικές Αρχές για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες της  Atradius , εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, υπό την ενότητα Πληροφορίες Προμηθευτών των ιστοσελίδων αυτής, σχετικά με συγκεκριμένες χώρες :


De Nederlandsche Bank N.V.

Διεύθυνση:
Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam 
The Netherlands
Tel.: +31 20 524 91 11 
Fax: +31 20 524 25 00
Website: http://www.dnb.nl/home/index.jsp

 

Ολλανδική Αρχή για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές

Διευθυνση:
Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam 
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam
The Netherlands 
Tel.: +31 20 797 2000
Fax: +31 20 797 3800
Website: http://www.afm.nl

 

Αριθμός καταχώρισης με την Ολλανδική Αρχή για τις χρηματοπιστωτικές αγορές :

Atradius Credit Insurance N.V .: 12000488

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .