H Atradius με μια ματιά

Η Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης απαιτήσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.

Μέσω της Ασφάλισης Πιστώσεων, των Εγγυήσεων και της Είσπραξης Απαιτήσεων, η Atradius βοηθά τις επιχειρήσεις στην προστασία τους έναντι των κινδύνων που συνδέονται με την επί πιστώσει πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι εμπορικές μας δραστηριότητες παγκοσμίως με μια ματιά

Η Atradius N.V. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ανήκει εξολοκλήρου στην Grupo Catalana Occidente και στην Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη μετοχική μας σύνθεση, παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

  • Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Ισπανία
  • Υποστηρίζουμε το παγκόσμιο εμπόριο για περισσότερα από 95 χρόνια
  • Το συνολικό μας εισόδημα υπερβαίνει τα 2,4 δις. Ευρώ
  • Έχουμε στρατηγική παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως
  • 3,400 άτομα απαρτίζουν το πολυεθνικό προσωπικό μας, πολλοί εκ των οποίων είναι πολύγλωσσοι

Οργανωτική δομή

Η λειτουργική δομή του πολυεθνικού μας οργανισμού είναι οργανωμένη με στόχο την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και , όπου είναι δυνατόν , με στόχο να μειώσει τις ρυθμιστικές πολυπλοκότητες των πολλαπλών δικαιοδοσιών ανά τον κόσμο . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Ομίλου είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας.

Αξιολογήσεις οικονομικής ευρωστίας

Η εκτίμηση οικονομικής ευρωστίας για την εταιρεία μας έχει επιβεβαιωθεί από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ως A ( άριστα) από την AM Βest με σταθερή προοπτική, και ως Α2  από την Moody’s με θετική προοπτική.

Οι αξιολογήσεις αμφοτέρων των οίκων επιβεβαιώνουν την ισχυρή λειτουργική απόδοση και την ηγετική θέση του Ομίλου Atradius.

Για τις τελευταίες σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Διακυβέρνηση και Διοίκηση της Atradius N.V.

Η διακυβέρνηση της εταιρείας μας περιλαμβάνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Εποπτικό Συμβούλιο. Μαζί κατευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, εστιάζοντας στους πελάτες μας και τα συμφέροντα των μετόχων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 5 μέλη και είναι υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων, της στρατηγικής, της πολιτικής και των αποτελεσμάτων της Atradius. Έχει τη νομική υποχρέωση να καθοδηγείται από τα συμφέροντα της Atradius και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Αμοιβών, Επιλογής και Διορισμού του Εποπτικού Συμβουλίου.

To Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τους:

Devid Capdevila, Chief Executive Officer

Andreas Tesch, Chief Market Officer

Chris van Lint, Chief Risk Officer

Claus Gramlich-Eicher, Chief Financial Officer

Marc Henstridge, Chief Insurance Operations Officer

Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου της Atradius.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και καθοδήγηση των γενικών υποθέσεων της Atradius και της πολιτικής που ακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθοδηγείται από τα συμφέροντα της Atradius και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτήν.

Το Εποπτικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τους:

Xavier Freixes (Chair)

Hugo Serra

Désirée van Gorp

John Hourican

Carlos Halpern

José María Sunyer

Juan Ignacio Guerrero

Joaquín Guallar

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο επιτροπές: την Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Αμοιβών, Επιλογής και Διορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μας παρέχουν μια πλήρη επισκόπηση των επιδόσεων της Atradius NV και περιλαμβάνουν τις  επιδόσεις, τη στρατηγική, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την εταιρική ευθύνη καθώς και πρόσθετες οικονομικές πληροφορίες.

Οι τελευταίες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και περιλήψεις είναι διαθέσιμες τόσο για να τις δείτε όσο και να τις κατεβάσετε παρακάτω. Για τις παλαιότερες Οικονομικές Καταστάσεις παρακαλούμε μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου της Atradius.

Εταιρική ευθύνη

Κύρια επιδίωξή μας είναι η διευκόλυνση του εμπορίου. Αυτό επηρεάζει άμεσα και την προσέγγισή μας ως προς την εταιρική ευθύνη, καθώς πιστεύουμε ότι οι επιτυχημένες εμπορικές συναλλαγές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να εμπορεύονται με επιτυχία είναι σε θέση να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και να συντελούν στη μείωση της φτώχειας. Επιπλέον, προωθούμε τη διαφάνεια και τη δεοντολογία σε όλη την επιχείρησή μας και υποστηρίζουμε τις δέκα αρχές του United Nations Global Compact.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Καριέρα

Είμαστε μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας και προσλαμβάνουμε ταλαντούχους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Επικοινωνήστε με το τοπικό μας γραφείο για να μάθετε σχετικά με ενδεχόμενες κενές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες στην Atradius. Εναλλακτικά, στείλτε μας απευθείας email με το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στο jobs@atradius.com.

 

Μέσω της Ασφάλισης Πιστώσεων, των Εγγυήσεων και της Είσπραξης Απαιτήσεων, η Atradius βοηθά τις επιχειρήσεις στην προστασία τους έναντι των κινδύνων που συνδέονται με την επί πιστώσει πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι εμπορικές μας δραστηριότητες παγκοσμίως με μια ματιά

Η Atradius N.V. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ανήκει εξολοκλήρου στην Grupo Catalana Occidente και στην Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη μετοχική μας σύνθεση, παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

  • Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Ισπανία
  • Υποστηρίζουμε το παγκόσμιο εμπόριο για περισσότερα από 95 χρόνια
  • Το συνολικό μας εισόδημα υπερβαίνει τα 2 δις. Ευρώ
  • Έχουμε στρατηγική παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως
  • 3,650 άτομα απαρτίζουν το πολυεθνικό προσωπικό μας, πολλοί εκ των οποίων είναι πολύγλωσσοι

Οργανωτική δομή

Η λειτουργική δομή του πολυεθνικού μας οργανισμού είναι οργανωμένη με στόχο την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και , όπου είναι δυνατόν , με στόχο να μειώσει τις ρυθμιστικές πολυπλοκότητες των πολλαπλών δικαιοδοσιών ανά τον κόσμο . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Ομίλου είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας.

Αξιολογήσεις οικονομικής ευρωστίας

Η εκτίμηση οικονομικής ευρωστίας για την εταιρεία μας έχει επιβεβαιωθεί από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ως A ( άριστα) από την AM Βest με σταθερή προοπτική, και ως Α2  από την Moody’s με θετική προοπτική.

Οι αξιολογήσεις αμφοτέρων των οίκων επιβεβαιώνουν την ισχυρή λειτουργική απόδοση και την ηγετική θέση του Ομίλου Atradius.

Για τις τελευταίες σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Διακυβέρνηση και Διοίκηση της Atradius N.V.

Η διακυβέρνηση της εταιρείας μας περιλαμβάνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Εποπτικό Συμβούλιο. Μαζί κατευθύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, εστιάζοντας στους πελάτες μας και τα συμφέροντα των μετόχων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 5 μέλη και είναι υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων, της στρατηγικής, της πολιτικής και των αποτελεσμάτων της Atradius. Έχει τη νομική υποχρέωση να καθοδηγείται από τα συμφέροντα της Atradius και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Αμοιβών, Επιλογής και Διορισμού του Εποπτικού Συμβουλίου.

To Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τους:

Devid Capdevila, Chief Executive Officer

Andreas Tesch, Chief Market Officer

Chris van Lint, Chief Risk Officer

Claus Gramlich-Eicher, Chief Financial Officer

Marc Henstridge, Chief Insurance Operations Officer

Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου της Atradius.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και καθοδήγηση των γενικών υποθέσεων της Atradius και της πολιτικής που ακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθοδηγείται από τα συμφέροντα της Atradius και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτήν.

Το Εποπτικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τους:

Ignacio Álvarez, Πρόεδρο

Francisco Arregui, Αντιπρόεδρο

Xavier Freixes

Désirée van Gorp

Carlos Halpern

John Hourican

Bernd-Hinrich Meyer

Hugo Serra

Jose Maria Sunyer

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο επιτροπές: την Ελεγκτική Επιτροπή και την Επιτροπή Αμοιβών, Επιλογής και Διορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μας παρέχουν μια πλήρη επισκόπηση των επιδόσεων της Atradius NV και περιλαμβάνουν τις  επιδόσεις, τη στρατηγική, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την εταιρική ευθύνη καθώς και πρόσθετες οικονομικές πληροφορίες.

Οι τελευταίες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και περιλήψεις είναι διαθέσιμες τόσο για να τις δείτε όσο και να τις κατεβάσετε παρακάτω. Για τις παλαιότερες, χρονολογικά, παρακαλούμε μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου της Atradius.

Εταιρική ευθύνη

Κύρια επιδίωξή μας είναι η διευκόλυνση του εμπορίου. Αυτό επηρεάζει άμεσα και την προσέγγισή μας ως προς την εταιρική ευθύνη, καθώς πιστεύουμε ότι οι επιτυχημένες εμπορικές συναλλαγές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να εμπορεύονται με επιτυχία είναι σε θέση να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και να συντελούν στη μείωση της φτώχειας. Επιπλέον, προωθούμε τη διαφάνεια και τη δεοντολογία σε όλη την επιχείρησή μας και υποστηρίζουμε τις δέκα αρχές του United Nations Global Compact.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (Διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Καριέρα

Είμαστε μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας και προσλαμβάνουμε ταλαντούχους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Επικοινωνήστε με το τοπικό μας γραφείο για να μάθετε σχετικά με ενδεχόμενες κενές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες στην Atradius. Εναλλακτικά, στείλτε μας απευθείας email με το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στο jobs@atradius.com.


Σχετικά έγγραφα